Skip to main content

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki cookie zawarte są w protokole HTTP, który służy do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką. Składa się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia po jakim przeglądarka powinna usunąć plik cookie. Ich funkcje są w większości standardowe dla przewidzianych przez przeglądarki ustawień. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika oraz zwiększenia użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.

Jakie pliki „cookies” są używane przez nas?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Polityka prywatności a pliki „cookies”

Pliki „cookies” gromadzą dane osobowe i mogą być zbierane tylko i wyłącznie w celu wykonania określonych funkcji na rzecz użytkownika. W związku z polityką eximpharma.eu dane są zaszyfrowane dzięki czemu uniemożliwiają dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

www.eximpharma.eu korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową www.eximpharma.eu lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
STRONY INTERNETOWEJ EXIMPHARMA.EU

o    1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Niniejsza polityka prywatności Strony Internetowej oraz Aplikacji (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Strony Internetowej oraz Aplikacji.
 • 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej lub innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem jest spółka EXIMPHARMA SP.ZO.O. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Ogrodowa 37/50, 00-873 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000588834; NIP: 5272751680; REGON: 363092038; o kapitale zakładowym: 50 000 zł., wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: info@eximpharma.eu,  numer telefonu kontaktowego: (+48) 531 58 66 00  (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora) – zwana dalej „Administratorem”i będąca jednocześnie Sprzedawcą.
 • 3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) (zwana dalej: „Ustawą o ochronie danych osobowych”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Dane osobowe stanowią dane, o których mowa w art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”);
 • 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 • 5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Stronę Internetową, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Polityce Strony Internetowej dostępnym na stronach Strony Internetowej eximpharma.eu.
 • 6. Jak wskazano na wstępie, zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest prywatność Użytkowników, Administrator chroni nie tylko Internautów odwiedzających Stronę Internetową, ale również Użytkowników, którzy zechcieli udostępnić Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:
  • witryny internetowej https://www.facebook.comi wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej również: „Serwis Facebook”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych.
  • aplikacji umożliwiających przeprowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych, w tym konkursów.
  • Aplikacji.

o    2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 • 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w Stronie Internetowej lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego Dane Osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • 2. Możliwe cele zbierania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora:
  • zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (np. Konto).
  • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
  • przeprowadzenie konkursu, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz realizacja nagród.
 • 3. W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.
 • 4. Możliwi odbiorcy Danych Osobowych Użytkowników:
  • w przypadku Użytkownika, który korzysta w Stronie Internetowej ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Użytkownika wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • w przypadku Użytkownika, który korzysta w Stronie Internetowej ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Stronie Internetowej.
 • 5. Administrator może przetwarzać następujące Dane Osobowe Użytkowników:
  • korzystających ze Strony Internetowej: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku bankowego. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika.
  • poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzu Facebook Lead Ads Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
  • poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzach aplikacji umożliwiających przeprowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych/konkursów Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer buta.
 • 6. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, a także jej rozliczenia.
 • 7. Podanie Danych Osobowych może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy o Świadczenie Usług. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w Stronie Internetowej, w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem lub w Regulaminie.
 • 8. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).
 • 9. W celu uruchomienia funkcjonalności Aplikacji polegających na skanowaniu i zapisywaniu kodów kreskowych Produktów, prezentacji Produktów w Stronie Internetowej na podstawie wgranych przez Użytkownika zdjęć wybranych produktów, zapisywaniu informacji umożliwiających działanie Aplikacji w trybie off-line, wyszukiwaniu za pośrednictwem geolokalizacji sklepu stacjonarnego Sprzedawcy lub określonego punktu odbioru przesyłki, Administrator może uzyskiwać, w tym za zgodą Użytkownika, dostęp do następujących obszarów urządzenia mobilnego Użytkownika:
  • aparat fotograficzny;
  • pamięć urządzenia;
  • geolokoalizacja.

o    3. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 • 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.
 • 2. Każdej osobie przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych w szczególności prawo dostępu do własnych Danych Osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

o    4. INFORMACJE HANDLOWE

 • 1. Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Użytkownikiem na odległość (np. wiadomość e-mail).
 • 2. Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Użytkownika wolą w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 • 3. W celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter, Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych produktów lub usług podmiotów, z którymi współpracuje Administrator.

o    5. PLIKI COOKIES

 • 1. W Stronie Internetowej wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu Użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies), w celu zapewnienia Klientowi maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Strony Internetowej, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań Użytkownika prezentowanych treści reklamowych, w tym partnerów i reklamodawców Administratora. Podczas wizyty Użytkownika w Stronie Internetowej, w tym w ramach Aplikacji, mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące wizyty, w postaci nazwy domeny strony internetowej, z której Klient został odesłany do witryny Strony Internetowej, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, identyfikatora Użytkownika, innych informacji transmitowanych protokołem http. Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp do Strony Internetowej.
 • 2. Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Stronę Internetową może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niej przez Użytkownika i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Strony Internetowej, w tym Aplikacji, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej, nie zbierając przy tym co do zasady żadnych informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika, chociaż informacje te mogą mieć niekiedy charakter Danych Osobowych to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu użytkownikowi. Technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do identyfikatora Użytkownika, umożliwia działanie Aplikacji w trybie off-line oraz zapisywanie preferencji niezalogowanego Użytkownika. Aplikacja przechowuje aktualny identyfikator Użytkownika do momentu zalogowania się Użytkownika w Aplikacji, zmiany witryny Aplikacji na Stronę Internetową działający w innym państwie lub odinstalowania (usunięcia) Aplikacji z urządzenia mobilnego.
 • 3. Pliki cookies wykorzystywane w Stronie Internetowej służą przede wszystkim dostosowaniu jego zawartości do preferencji Użytkownika oraz zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.
 • 4. Pliki cookies wykorzystywane w Stronie Internetowej nie są szkodliwe ani dla Użytkownika ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Użytkownika, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W Stronie Internetowej używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.
 • 5. Pliki cookies wykorzystywane w Stronie Internetowej:
RodzajOpisPrzykładCzas wygaśnięcia
NiezbędneIch obecność jest niezbędna dla prawidłowego wyświetlania funkcji strony internetowej. Pozwalają na odpowiednią reakcję na działania Użytkownika.Frontend
Frontend_cid
1 dzień
1 dzień
FunkcjonalnościZapisują preferencje Użytkownika.PAGECACHE_ENV
Cookies_accepted
Snow_cache_timestamp_1
Snowmessage
store
1 dzień
1 rok
sesja
1 rok
1 rok
ZewnętrzneWykorzystywane do celów wewnętrznych: pozwalają nam usprawnić działanie strony internetowej na podstawie sposobu korzystania przez Użytkowników._zlcmid
_ga
_gat
__utmz
__utma
__utmb
__utmc
1 rok
2 lata
1 dzień
 • 6. Więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez Google Analytics – internetowe narzędzie wykorzystywane przez Stronę Internetową do analizy statystyk serwisów internetowych (m.in. raportów danych demograficznych i zainteresowań), znajduje się w Polityce Prywatności Google Analytics..
 • 7. Klient może zmienić sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę lub Aplikację, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Strony Internetowej (i innych witryn internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki lub Aplikacji. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej.
 • 8. Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnic się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.
 • 9. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.
 • 10. Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze Strony Internetowej, przykładowo wiąże się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.

o    6. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 • 1. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki lub w ramach Serwisu Facebook.
 • 2. Administrator przechowuje korespondencję z Użytkownikiem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.
 • 3. Gdy Klient kontaktuje się z nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą formularza, Administrator może ponownie zwrócić się do Użytkownika o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Użytkownika i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Użytkownika, i na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Użytkownika.

o    7. ZABEZPIECZENIA

 • 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • 2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  • Certyfikat SSL na stronach Strony internetowej, na których podawane są dane Użytkowników.
  • Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Użytkownika.
  • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

o    8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Stronę Internetową może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.
 • 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki– może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
  • zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Użytkownika;
  • rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.
 • 3. Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Strony Internetowej i w Aplikacji informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.
 • 4. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Użytkownika zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).
 • 5. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 25.10.2017 r.